PRAKTISKE OPLYSNINGER

Opdateret marts 2024

Jeg tilbyder landsdækkende socialrådgivning/vejledning/coaching.

 

Jeg har fast station i Aalborg og København, men arbejder landsdækkende enten virtuelt/via onlinemøder/telefon eller ved fysisk fremmøde.  

 

Bemærk: 

København har fast pris for henholdsvis kontordage og uden for kontordage. Se under priser/kørselstakster

Jeg arbejder under tavshedspligt.

Du kan forvente, at dine oplysninger bliver behandlet fortroligt – både under vores samarbejde, og efter at det er ophørt.

Min socialrådgivning/vejledning er hjælp til selvhjælp.

 

Det betyder helt konkret, at du selv eller din partsrepræsentant skal være i stand til at tage kontakt til mig, og at du selv eller din partsrepræsentant skal kunne handle på den vejledning, jeg yder.

 

Læs mere om min metode her

 

Jeg går af samme årsag heller ikke ind i din sag som partsrepræsentant. 

 

Jeg anbefaler, at min vejledning/coaching suppleres med min bog, Sådan én er jeg jo ikke – Om at blive sygemeldt, møde systemet og om at rejse sig igen. Bogen fås også som lydbog og kan købes her

Du har ret til at få en bisidder eller en partsrepræsentant i din sag.

 

Af Forvaltningslovens §8 fremgår det, at den, der er part i en sag, på ethvert tidspunkt af sagens behandling kan lade sig: 

 

    1) repræsentere af andre (partsrepræsentant)

    2) lade sig bistå af andre (bisidder)

 

En bisidder er en person, du selv vælger. Det kan være et familiemedlem, en ven/veninde eller en anden, som du har tillid til. Eller det kan være en professionel bisidder, som for eksempel en privat socialrådgiver.

 

At have et sagsforløb i det kommunale regi kan sætte mange store følelser i gang, både hos den, som sagen vedrører (parten), og dennes familie og/eller venner. Derfor kan det være hensigtsmæssigt at vælge en professionel bisidder frem for et familiemedlem. 

 

En professionel bisidder har faglighed og indsigt vedrørende forvaltningsprocedurer, de lovmæssige krav og rettigheder. 

 

Som før nævnt indtræder jeg ikke i din sag som partsrepræsentant. Jeg indtræder alene som privat socialrådgiver og bisidder. 

 

Du er part i din sag og må give mig taleret/beføjelser til, at jeg må tale din sag, når vi har møder på jobcentret. Men ingen taleret gavner hverken din sag eller pengepung. 

 

Vælger du, at jeg skal bistå dig, så ligger det i vores aftale, at jeg har fuld taleret. 

 

Det er min opgave at være med til at sikre, at mødet med jobcentret foregår efter reglerne og under ordentlige rammer. Det er det, du betaler for.

 

Bemærk:

Jeg indtræder ikke i sager, hvor jeg ikke har taleret.

Før jeg kan vejlede dig eller på anden vis bistå dig i din sag, skal jeg have adgang til dine sagsakter. 

 

Dine sagsakter er nødvendige for mig, dels af etiske årsager, og dels for at sikre en korrekt vejledning. Dette skal også betragtes som et kvalitetsstempel, som jeg ikke ønsker at gå på kompromis med. 

 

Du skal derfor anmode om fuld aktindsigt hos din sagsbehandler/dit jobcenter. Kommunen har syv hverdage til at behandle din anmodning. Du har krav på en begrundelse, såfremt kommunen ikke kan nå fristen på syv hverdage.

 

Når du har modtaget dine sagsakter, kan det være en god idé at læse sagsakterne igennem. 

 

Finder du fejl og evt. mangler (hvor evt. møder/samtaler med sagsbehandler er refereret forkert og mangelfuldt, eller hvor der mangler dokumenter), så notér fejlene med henvisning til evt. sidenummer og dato.  Det er naturligvis kun en anbefaling og ikke noget krav.

Du kan sende dine sagsakter til mig, hvis du opretter en protonmail her, som er en sikker mail. 

 

Du kan via dette system sende sikkert til: mariannestein@protonmail.com. 

 

Når jeg har modtaget dine sagsakter, skimmer jeg sagen igennem og vurderer, hvor meget tid jeg skal bruge på at læse/gennemgå din sag. 

 

Ved et hurtigt gennemsyn kan jeg også vurdere, om jeg kan gå ind i din sag. 

 

Du skal forvente, at en gennemlæsning/vurdering af sagen vil tage 1-2,5 timer – dvs. koste 1.000,00-2.500,00 kr. (priser 2024). I nogle tilfælde vil jeg skulle bruge mere tid, hvilket vi i så fald indgår en konkret aftale om.

 

Jeg gennemgår ikke kun dokumenterne for juridiske fejl og mangler. Jeg er også optaget af, hvilke andre benspænd der kan være i din sag. 

 

Ved en sagsvurdering danner jeg mig et overblik over, hvad næste skridt skal være i din sag – og hvad du helt konkret selv kan gøre for at skabe progression. 

 

Bemærk:

Jeg vejleder alene ud fra dine sagsakter, lægedokumenter og hvad du juridisk (forvaltningsrets- og retssikkerhedsmæssigt) er berettiget til. 

 

Jeg vejleder ikke ud fra økonomisk spekulation, herunder forsikrings-/pensionsudbetalinger, eller om det bedst kan betale sig for dig at få et fleksjob frem for en førtidspension pga. fx. ægtefælleindkomst.  

 

Konstaterer jeg, ved et hurtigt gennemsyn af din sag, at jeg ikke kan hjælpe dig, får du ingen faktura, og du afsluttes herfra. 

 

Når jeg har vurderet tid og dermed pris, fremsender jeg faktura til dig. Din betaling bekræfter vores aftale om pris for sagsvurdering.  

Efter Gennemlæsning af sagsakter/sagsvurderingen gennemgår vi efterfølgende dine muligheder ved et formøde (virtuelt). 

 

Her får du konkrete anvisninger og værktøjer til, hvad næste skridt skal være i din sag. Både ift., hvad du kan gøre på egen hånd, og ift., hvad jeg kan gøre for dig – hvis du ønsker, at jeg skal være en mere aktiv medspiller i din sag. 

 

Der er afsat en time til et formøde. Et formøde koster 2.500,00 kr. (2024-priser) og forudsætter som ovenstående altid, at jeg har haft dine sagsakter til rådighed. 

Al socialrådgivning og vejledning skal foregå ved en konsultation, enten ved personligt fremmøde, Skype/Teams eller telefonisk efter aftale. 

Jeg vejleder derfor hverken over mail eller sms – kun i helt særlige tilfælde, og hvis jeg har relevante sagsakter til rådighed. 

Bemærk: 

Jeg kan aldrig garantere, at du får medhold i din klage udført af mig – eller at du opnår det ønskede resultat ud fra min vejledning. 

Myndigheden for afgørelser ligger alene hos kommunen og Ankestyrelsen. 

Vores samarbejde er en tillidssag.

 

Tillid er et bærende element for vores samarbejde, når jeg skal bistå dig.

 

Det er derfor vigtigt for mig at sige, at jeg ALTID vil være på din side, hvis du vælger, at jeg skal bistå dig. 

Jeg vil betragte din sag som min sag!

Det betyder også, at jeg vil fortælle dig, hvis du gør noget, der er uhensigtsmæssigt, og som kan eller vil skade din sag. 

 

Jeg håber, at du vil komme til mig, såfremt du har brug for, at vi gør noget anderledes i samarbejdet, eller hvis du har spørgsmål til mit arbejde.

 

Bemærk: 

Jeg forbeholder mig retten til at opsige vores samarbejde, hvis du vælger at gå helt modsat min vejledning. 

Har du et ønske om, at jeg skal bistå dig til et møde med rehabiliteringsteamet, så kan jeg kun gøre det, såfremt jeg har haft kendskab til din sag. 

 

Det vil sige: 

at jeg skal have haft fuld aktindsigt;

at vi har haft et formøde;

at jeg har været med inde over rehabiliteringsplanens forberedende del;

at jeg har haft  dokumentpakken til rådighed ifm. partshøring, og inden den sendes videre til rehabiliteringsteamet. 

evt. udarbejdelse af funktionsevnebeskrivelse;

samt evt. vejledning ifm. lægeattest.  

 

Bemærk: 

Såfremt jeg ikke mener, at din sag er stærk nok ift. det ønskede resultat, forbeholder jeg mig retten til at afstå fra at bistå dig til rehabiliteringsmødet. 

Sender du mails, klager eller anden korrespondance til rådgiver eller forvaltningen, så må du ikke henvise til mig, og til noget jeg skulle have sagt/vejledt om – uden at jeg har gennemlæst og godkendt det. 

 

Du må heller ikke sætte mit navn på mails som cc til forvaltningen eller andre uden forudgående aftale.

 

Bemærk: 

Cc-mails vil blive faktureret.

Du er velkommen til at optage vores samtaler, men optagelser/lydfilen må ikke offentliggøres eller på anden vis tages ud af kontekst. 

 

Min vejledning er alene baseret på dine journaloplysninger, og må derfor ikke bruges af andre – selvom sagen måske minder om din.

 

Ønsker du at optage samtalen i jobcentret gælder samme regler – du må ikke dele lydfilen offentligt eller på anden vis bruge den ud af kontekst.

Indgår vi en aftale om, at jeg på dine vegne skal klage over sagsbehandlingen til din kommune, så skal jeg have en fuldmagt fra dig til, at jeg må skrive og handle på dine vegne i den verserende sag.  

 

Jeg indtræder i denne sammenhæng fortsat ikke som partsrepræsentant.

 

Klager udarbejdet af mig må, som ovenstående vedrørende lydfiler, ikke offentliggøres eller på anden vis bruges i en andens sag – selvom sagerne kan minde om hinanden. Klagen er udarbejdet alene ud fra dine journaloplysninger.

 

Bemærk: 

Jeg kan aldrig udstede garantier for at min vejledning eller skriftligt arbejde udarbejdet af mig kan føre til et andet og ønsket resultat.

Når det kommer til fakturering, lægger jeg stor vægt på gennemsigtighed, så du ikke får kedelige overraskelser i form af store regninger. Derfor er det vigtigt, at du er klar over følgende: 

 

Jeg fakturerer alt arbejde såsom kontakt via mail, telefon og sms og naturligvis vores aftalte møder.

 

Priserne fremgår af min hjemmeside, www.mariannestein.dk/priser

 

Eksempel: Mails og evt. sms-kontakt vil blive faktureret med 250 kr. (priser 2024) for hvert påbegyndt kvarter. Det betyder, at en mail, som du sender, og som jeg skal læse og kommentere på, vil koste minimum 250 kr. 

 

Har vi en løbende kontakt over mail, eller sender du mig dokumenter over mail, bestræber jeg mig på at fakturere dig, når du rammer en times tidsforbrug – dvs. 1.000,00 kr.*

 

Opstart af sag koster cirka mellem 3.500,00-5.000,00 kr. (gennemlæsning af sagsakter + formøde), der altid betales forud.

 

Din betaling er bekræftelse på, at du har godkendt pris og aftale. 

 

Betalingsfrist er med 1-3 dages varighed og fremgår af din faktura. 

 

Bemærk:

Gennemlæsning af sagsakter, konsultation/formøde eller møder på jobcentret betales altid forud.

 

Din forudbetaling er din bekræftelse på, at vi har en aftale på det givne tidspunkt – og at du også har godkendt prisen.

 

Jeg benytter mig ikke af afdragsordninger. Fakturering sker med det samme og ikke som en opgørelse ved slutningen af måneden.

 

*Det kan, ved flere mailudvekslinger over en kort periode, ske, at beløbet overskrides. Du vil dog blive faktureret hurtigst muligt derefter, men det betyder, at din faktura KAN blive over 1.000,00 kr.

Prisen fra start til slut afhænger af mange ting. Mest af alt af, hvor du er i din sag – og hvor meget hjælp du efterspørger.   

 

Er der tale om en helt ny sag, eller er det en sag, der nærmer sig sin afslutning? Desuden afhænger det af, om du ønsker at bruge mig løbende som fysisk bisidder, til kørsel, meget skriftlig korrespondance, klageudarbejdelse, dialog med jobcentret osv.

 

Når du har haft et formøde med mig, så er du i princippet klædt på til at gå i gang selv. 

 

Det vil sige, at det kan koste cirka 5.000,00 kr., som du betaler for at få mig til at se på sagen, herunder sagsvurdering, samt at klæde dig på til det videre forløb. Det er den løsning, mange vælger– evt. suppleret med min bog, Sådan én er jeg jo ikke

 

Du kan hertil vælge at have mig med til et enkelt møde med jobcentret. Det kan være, fordi du ønsker at skabe den nødvendige progression hurtigere – og for at sende kommunen et signal om, at nok er nok. Du kan naturligvis også vælge at have mig med hver gang til dine møder. 

 

Jeg har en fast timepris som fysisk eller virtuel bisidder. Er det fysisk, skal du være opmærksom på, at kørselstakst kommer oveni.  

 

Såfremt jeg skal klage på dine vegne over en afgørelse eller over sagsbehandlingen, får du altid en pris, som du skal acceptere – og betale – inden jeg går i gang. 

 

Din betaling er din bekræftelse på vores aftale. Dette for at sikre mest mulig gennemsigtighed og for at undgå kedelige overraskelser. Du finder minimumsprisen på min prisliste. 

 

Vælger du at bruge mig som bisidder hver gang til et møde eller som sparring (mails, telefon eller Skypemøder) undervejs, vil du blive faktureret løbende, som det fremgår af mine priser. (Bemærk, at sparring forudsætter dokumentation/sagsakter til rådighed). 

 

Den samlede pris er derfor afhængig af, hvor langt du er i dit sagsforløb – og hvor lidt eller hvor meget hjælp du efterspørger. Da jeg vægter hjælp-til-selvhjælps-princippet højt i min praksis, og da meget kan klares virtuelt, kan prisen holdes væsentligt nede.  Læs gerne om min metode her.

 

Jeg kører ikke med abonnementsordninger eller lign. Det er vigtigt også at bemærke, at du skal booke mig fra gang til gang, hvor du godkender prisen ved fx. sagsvurdering/formøde samt klageskrivelser – på den måde har du altid selv kontrol over, hvad det koster.

Formøde: Du har mulighed for at aflyse senest 72 timer før aftalte tid og få alle dine penge retur. Aflyses mødet senest 24 timer før aftalte møde, kan du få halvdelen af dit indbetalte beløb refunderet. 

Ved udeblivelse – eller hvis mødet aflyses senere end 24 timer før aftalte tid uden gyldig grund* – går alle dine penge desværre tabt.

 

Booking af møde for vejledning eller bisidder: Aflysning skal ske senest 24 timer inden aftalte møde. Ved udeblivelse, eller hvis mødet aflyses senere end 24 timer før aftalte tid  vil du blive faktureret for det fulde beløb, svarende til en times bisidder/rådgiver. 

*Pludselig opstået sygdom

Som jeg nævner under tillid, så er vores samarbejde en tillidssag. 
 
Har du spørgsmål til mit arbejde eller fakturering, er det mit ønske, at du vil kontakte mig, så vi forhåbentlig kan løse eventuelle misforståelser på en fornuftig og konstruktiv måde.
 

Jeg ser frem til et godt og konstruktivt samarbejde med dig.

 

Med venlig hilsen

Marianne Stein

Privatpraktiserende socialrådgiver

Scroll to Top